Salgs- og leverings­betingelser

 

§ 1 Anvendelsesområde

1.1. Alle leverancer fra Kustomhouse ApS som sælger sker i henhold til disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser, med mindre andet er skriftligt aftale forud for aftalens indgåelse.

1.2. Ved salg af produkter, der ikke er lagervarer eller som fremskaffes eller forarbejdes specielt for kunden, er Kustmhouse ApS’s forpligtelse dog over for køber – uanset disse salgs- og leveringsbetingelser – begrænset til de rettigheder, sælger opnår hos sin leverandør/producent

§ 2 Tilbud og ordreaftale

2.1. Tilbud er bindende for sælger i 14 dage fra tilbuddets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbuddet.

2.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af sælger med underskrevet ordrebekræftelse.

2.3. Alle tegninger, forslag, beskrivelser og tekniske dokumenter vedrørende vore produkter og fremstilling heraf, som før eller efter aftalens indgåelse overlades til køber, forbliver vor ejendom og må ikke kopieres, forelægges konkurrerende firmaer eller på anden måde bringes til tredjemand kundskab og må ej heller bringes til udførelse uden vor skriftlige tilladelse.

2.4. De af os opgivne mål og andre tekniske data i overslag, katalogmateriale, prospekter, tegninger eller beskrivelser er af vejledende karakter, og vi påtager os intet ansvar for fejl i dette materiale. Vi forbeholder os ret til uden varsel at ændre i specifikationer og beskrivelser

2.5. Alle oplysninger, såvel mundtlige som skriftlige, der afgives af os, gives efter vores bedste overbevisning. Køber afgør selvstændigt, om vores produkter er egnede til den påtænkte anvendelse, da vi ikke kan have kendskab til samtlige forhold hos køber.

§ 3 Pris

3.1. Alle priser på udleveret prisliste er ekskl. moms.

3.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er leverandøren berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

3.3. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valutakurs i danske kroner. Leverandøren forbeholder sig ret til ved kursændringer før betaling at ændre prisen tilsvarende.

§ 4 Returbetingelser

4.1. Det er ikke muligt at returnere varer, som er købt hos sælger, da det er specialfremstillede varer uden forudgående skriftlig aftale. Udstillingsvarer og skaffvarer tages ikke retur.

4.2. Såfremt der skriftlig er aftalt returret, sker emballering og forsendelse for købers regning, og køber bærer den fulde risiko for varens stand indtil varen er kommet sælger/leverandør i hænde igen. Returnering sker mod et fradrag i købesummen på 75 %, og i øvrigt på de af sælger/leverandør fastsatte vilkår for returnering.

§ 5 Kvalitet

5.1. Sælger afhænder en almindelig god handelsvare, med mindre en anden standard/kvalitet er skriftligt aftalt.

5.2. For alle leverancer forbeholder sælger sig en margin på +/- 10 % af det specificerede kvantum

5.3. Ved leverancer i andre dimensioner end sælger oplyste listedimensioner eller dimensioner, som ikke er lagerstandard vil køber blive faktureret for overskydende materiale fra afskæring/tilpasning fra nærmeste standardformat fra sælger.

5.4. Udstillingsvarer sælges som beset af køber og uden ansvar for sælger.

5.5. Sælger er ikke ansvarlig for, om det solgte produkt egner sig til det formål, som køber har påtænkt.

5.6. Køber kan risikere, at der kan opstå farveforskelle samt forskelle i overfladefinish, da de solgte produkter er fremstillet i levende materiale. Sælger bestræber sig på i videst muligt omfang at sørge for, at

§ 6 Produktinformation og produktændringer

6.1. Oplysninger i produktinformation og prislister er kun bindende for sælger, hvis den skriftlige aftale specifikt henviser hertil. Oplysninger i købers projektmateriale, tegninger, tekniske data mv. er ikke bindende for sælger, med mindre dette er skriftlig aftalt forud for ordrens indgåelse/ sælgers afgivelse af tilbud.

6.2. Forespørgsler om produktets egenskaber, anvendelse mv. besvares uforpligtende, vejledende og i generel form af sælger/leverandør. Besvarelsen kan aldrig betragtes som konkret rådgivning om varens egnethed til købers formål.

6.3. Sælger/leverandør kan uden forudgående varsel ændre produkter eller indstille tilgængeligheden heraf fra sælger/leverandør. Køber/bestiller opfordres derfor til altid at have forespurgt sælger/leverandør om varens konkrete nutidige specifikationer. Det er købers ansvar at have sikret sig, at det købte/bestilte svarer overens med de specifikationer, som køber/bestiller henviser til.

6.4. Sælger påtager sig på intet tidspunkt ansvar for projektansvar for køber. Aftaler om, at sælger/leverandør skal bistå i forbindelse med rådgivning, montage opstartshjælp mv. er alene en aftale om, at sælgers medarbejdere yder en faglig tilfredsstillende indsats. Evt. Ekstraarbejde, som køber måtte bestille faktureres efter sælgers medarbejderes tidsforbrug samt sædvanlige materiale omkostninger, uanset om købers/bestillers ønskede eller tilsigtede resultat, effekt eller virkning har kunnet opnås.

§ 7 Levering

7.1. Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med køber. Aftaler fortolkes efter ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Levering er kun gældende til landfaste øer i Danmark. Såfremt leverancer vil være forbundet med yderligere omkostninger, vil dette være for købers egen regning. Levering anses for sket ved overgivelse til fragtfører, uanset om denne er en ekstern fragtfører eller en af sælgers egen bil. Køber er ansvarlig for forsinkelse og forsikring under transport, idet sælgers ansvar for varen overgår til køber ved sælgers overgivelse af varen til fragtføreren, med mindre andet er skriftligt aftalt forud for aftalens indgåelse. Sælger kan fastsætte særlige betingelser for fragt.

7.2. Rettidig levering jfr. 7.1 forudsætter, at sælger har modtaget alle relevante oplysninger fra køber/bestiller i rimelig tid i forvejen.

7.3. Hvis en begivenhed som skyldes køber/bestillers forhold bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt køberen/bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

7.4. Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, bestemmer leverandøren leveringstidspunktet.

7.5. Er leverede varer beskadiget ved modtagelsen, skal køber/bestiller reklamerer over for den ansvarlige transportør uden ugrundet ophold inden 48 timer fra køber/bestiller har modtaget varen.

7.6 Såfremt leveringen bliver forsinket som følge af sælger/leverandørs forhold, er køber/bestiller forpligtet til at sætte en rimelig frist for levering. Denne frist skal meddeles sælger/leverandør skriftligt med oplysninger om, hvorvidt køber/bestiller vil hæve aftalen som følge af forsinkelsen, idet køber/bestiller i så fald bærer risikoen for, at forsinkelsen var væsentlig og berettiger ophævelse.

7.7. I tilfælde af, at køber/bestiller berettiget hæver handlen kan køber/bestiller alene kræve erstatning svarende til meromkostningerne ved dækningskøb, idet erstatningen maksimalt kan anløbe 15 % af købesummen hos sælger/leverandør . Køber/bestiller kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende i anledning af forsinkelsen. Køber /bestiller kan således bl.a. ikke gøre krav på erstatning af nogen art, herunder erstatning for driftstab eller følgeskader.

7.8. Hvis køber/bestiller ikke hæver aftalen, men får varen leveret, kan køber/bestiller ikke kræve godtgørelse eller erstatning gældende i anledning af forsinkelsen.

§ 8. Undersøgelsespligt og reklamation.

8.1. Når køber har modtaget varen, er køber pligtig til uden ugrundet ophold efter at have modtaget varen at reklamere over for sælger, såfremt varen er utilstrækkelig eller mangelfuld.

8.2. Såfremt køber senere bliver bekendt med en mangel, som ikke kunne have været konstateret ved modtagelsen trods en omhyggelig og grundig undersøgelse skal køber reklamere over for sælger straks og uden ugrundet ophold var eller burde være konstateret.

8.3. Hvis køber ikke reklamerer i henhold til ovennævnte, fortaber køber retten til at gøre mangelsindsigelser gældende over for sælger/leverandør.

8.4. Henstår varerne hos køber indpakket i emballage fra transporten i mere end 7 dage fra leveringstidspunktet jfr. 7.1. overgår risikoen for fejl og mangler, som kunne være konstateret ved udpakning af varerne, på køber, som herefter ikke kan påberåbe sig disse fejl og mangler over for sælger.

§ 9 Ansvar for mangler.

9.1. Foreligger der en rettidig og berettiget reklamation, og er risikoen for mangler ikke overgået til køber, skal sælger foretage udbedring af manglen ved omlevering eller afhjælpning efter sælgers valg. Såfremt der skal ske afhjælpning, skal dette ske i rimelig tid og uden ugrundet ophold fra sælgers side, idet køber ikke må hindre sælger i at foretage udbedring eller besværliggøre dette. Køber skal på sælgers anmodning sende den mangelfulde del eller hele produktet til sælger til reparation eller udskiftning hos sælger. Køber er ansvarlig for forsvarlig emballering og forsendelse. Foretages udbedring af det mangelfulde forhold, har køber ikke yderligere krav mod Sælger i den anledning.

9.2. Køber bærer meromkostningerne, som sælger påføres ved udbedring af mangler som følge af, at produkterne befinder sig på et andet sted end leveringsstedet. Hvis evt. demontering og montering medfører indgreb i andet end produkterne bærer køber omkostningerne hermed samt risikoen for, at andet end produkterne lider skade.

9.3. Hvis købers reklamation viser sig at være uberettiget er sælger berettiget til at fakturere køber for medgået arbejde samt faktiske afholdte udgifter som følge af den uberettigede reklamation.

9.4. Hvis sælger ikke opfylder sin forpligtelse til udbedring i rimelig tid, er køber – efter at have fremsat skriftligt påkrav om udbedring – berettiget til på sælgers vegne enten at lade manglerne udbedre ved 3. mand, forudsat at dette gøres på forsvarlig og rimelig vis eller kræve et forholdsmæssigt afslag i købesummen, dog højst 15 % af prisen på den mangelfulde vare. Er manglen væsentlig kan køber ophæve den mangelfulde del af leverancen.

9.5. Ophæver køber aftalen for den mangelfulde del af leverancen, har køber alene ret til at kræve erstatning for meromkostningerne til dækningskøb. Denne erstatning kan dog ikke overstige 15 % af købesummen for den mangelfulde del af leverancen.

9.6. Sælgers mangelsansvar gælder 24 måneder fra leveringen er sket, men aldrig længere end 24 måneder samlet fra den oprindelige leveringsdato i tilfælde af omlevering.

§ 10. Ansvarsfrihed og Force majeure

10.1. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, hvis de forhindrer sælgers opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen af aftalen urimeligt byrdefuld for sælger:
Krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, arbejdskonflikter, strejker og lockouter, vareknaphed samt mangler eller forsinkelser ved leverancer fra underleverandører, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import-/eksportrestriktioner og andre omstændigheder, som sælger/leverandør ikke har indflydelse på.
I disse tilfælde er sælger berettiget til at annullere ordren helt eller delvist eller at levere ordren, når opfyldelseshindringen er ophørt.

10.2. Indtræder Force Majeure hos køber, skal køber betale sælger de omkostninger, som sælger bliver påført som følge af, at sælger opbevarer købers produkter mens købers Force Majeure består.

10.3. Hvis Force Majeure består i mere end 6 måneder for sælger og dermed hindrer aftalens gennemførelse er sælger/leverandør berettiget til erstatningsfrist at annullere den del af handlen, som ikke er gennemført.

§ 11 Produktansvar

11.1. Sælger er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, når produktet er i køber/bestillers besiddelse.

11.2. I øvrigt er Sælger kun ansvarlig for skade på fast ejendom, løsøre og personer, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af Sælger og alene i de tilfælde, hvor et sådant ansvar følger af ufravigelige lovbestemmelser i Lov om produktansvar, lov nr. 261 af 20. marts 2007 med evt. senere ændringer. Sælger er ikke ansvarlig for skade på ting, med mindre den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagligt er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. Sælger er ikke ansvarlig for skader på selve det defekte produkt eller andre produkter, som vareren måtte være inkorporeret i.

11.3. Sælgers ansvar er endvidere begrænset som fastsat i punkt 12 nedenfor.

11.4. Hvis 3.mand fremsætter krav mod en af parterne om produktansvar, skal denne part straks underrette den anden herom. Køber skal holde sælger skadesløs, hvis sælger bliver pålagt ansvar for tab, som sælger jfr. 11.1 -11.3 ikke er ansvarlig for over for køber.

§ 12 Ansvarsbegrænsning

12.1. Sælger yder kun erstatning for direkte tab, som er dokumenterede ved uvildig 3.mand, Sælger/leverandør hæfter ikke for indirekte tab, følgeskader og lignende, herunder f. eks. købers/bestillers driftstab eller tabt fortjeneste. Denne ansvarsbegrænsning er et tillæg til de andre ansvarsbegrænsninger, som fremgår af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

§ 13 Betaling

13.1. Købesummen forfalder til betaling med 100% på tidspunktet for aftalens indgåelse jfr. § 2 i nærværende salgs- og leveringsbetingelser.

13.2. Der kan ikke ske modregning, såfremt sælger bestrider det krav, hvorpå modregningen støttes. Reklamationer berettiger ikke til at udøve tilbagehold i den resterende del af købesummen.

13.3. Med mindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt, er beregnes der ved for sen betaling 2 % i rente pr. påbegyndt måned indtil betaling sker.

13.4. Sælger beholder ejendomsretten til enhver leverance, indtil den fulde købesum med tillæg af eventuelle renter er betalt

§ 14 Værneting

14.1. Enhver uenighed eller tvist mellem parterne i forbindelse med aftalen, herunder forståelsen og rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser, afgøres ved sælgers værneting udelukkende under anvendelse af dansk ret.